Regulamin Portalu Internetowego www drKubaOdchudza.pl

Niniejszy regulamin drKubaOdchudza.pl zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z witryny internetowej drKubaOdchudza.pl (zwanej dalej Portalem Internetowym lub Witryną Internetową) przeznaczonej tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych przy zastrzeżeniu poniższych istotnych kwestii oraz zapisów w Rozdziale II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Internetowy dostępny pod adresem internetowym drKubaOdchudza.pl  prowadzony jest przez spółkę MEDIQUS GOŁĄBEK I PARTNERZY LEKARZE spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czerwone Maki 55/18 30-392 Kraków (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000695052, NIP: 6762536067, REGON: 368281844; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu kontaktowego: (+48) 22 602 24 00 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwany także Usługodawcą.
 2. Korzystanie z Witryny Internetowej wymaga spełnienia wymagań technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta odbiorca Przez minimalne wymagania techniczne rozumie się spełnienie wymagań niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca (spółka prowadząca Portal Internetowy), tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: np. Mozilla Firefox lub Internet Explorer lub MS Edge lub Opera i wyższej lub Google Chrome lub Safari; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
 3. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Portalu Internetowego może wiązać się z typowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Odbiorca powinien powziąć odpowiednie kroki, aby zapobiec zagrożeniom, w szczególności poprzez posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 4. Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o napotkanych problemach technicznych związanych z korzystaniem z Portalu poprzez formularz kontaktowy, jeśli jest dostępny na stronach Portalu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zakładce Kontakt.
 5. Usługodawca świadczy Usługi w ramach Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 6. Odbiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Internetowej lub przed skorzystaniem z usługi Newslettera, o ile usługa ta jest dostępna w Portalu Internatowym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania takiej ilości treści artykułów jaką jest w stanie udostępniać w danym czasie.
 7. Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu. Wyrażenie woli przez Odbiorcę co do przestrzegania Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Portalu Internetowego.
 8. Usługodawca może świadczyć na rzecz Odbiorców następujące usługi:
  1. publikowanie artykułów o tematyce związanej z działalnością Portalu Internetowego,
  2. interaktywna chmura tagów zastępująca funkcję filtrowania artykułów,
  3. wyszukiwarka artykułów,
  4. umożliwienie dodawania komentarzy pod artykułami,
  5. formularz kontaktowy,
  6. Newsletter.
 9. Usługodawca umożliwia Odbiorcy dostęp do zbioru artykułów publikowanych przez Usługodawcę na stronach Portalu o tematyce związanej z działalnością Portalu. Przy artykułach będą stosowane Tagi, czyli słowa kluczowe określające tematykę artykułu. Zbiór słów kluczowych stanowić będzie tzw. "Chmurę Tagów", która ma na celu filtrowanie artykułów względem treści w nich zawartych. Tagi będą posiadać hiperłącze po którym kliknięciu nastąpi przekierowanie Odbiorcy na inne artykuły o podobnej tematyce zawierającej te same lub podobne znaczenie co słowo kluczowe w poprzednim artykule po kliknięciu którym nastąpiło przekierowanie.
 10. Usługodawca nie odpowiada za treści publikowane przez Odbiorców Portalu, w szczególności jeśli naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub prawnie chronione dobra osób trzecich.
 11. Odbiorca posiada możliwość dodawania komentarzy do Artykułów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy w przypadku naruszenia zasad określonych w Rozdziale I ust. 18 Regulaminu.
 12. Informacje prezentowane w Witrynie Internetowej nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, nie stanowią żadnej porady ani konsultacji medycznej, farmaceutycznej lub psychologicznej, nie zastępuję wizyty u lekarza, lekarza specjalisty lub wizyty w jakimkolwiek środku medycznym, nie publikują treści reklamowych produktów leczniczych.
 13. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogłyby ponieść osoby trzecie lub Odbiorcy, poprzez nieprzestrzeganie Regulaminu podejmując na własne ryzyko praktyki, metody, informacje zawarte w Portalu Internetowym, zaniechując zastrzeżenia o jakich Usługodawca wyraźnie informuje w Regulaminie podkreślając rodzaj treści zawartych w Witrynie Internetowej o których także jest mowa w Rozdziale I ust. 14.
 14. Treść zawarta w artykułach stanowi jedynie cel informacyjny i edukacyjny i może stanowić jedyne źródło informacji dla Odbiorcy oraz stanowi jedynie zachętę do głębszego pozyskiwania wiedzy lub skierowania się na konsultację lekarską bądź farmaceutyczną, aby jak najlepiej dopasować terapię do indywidualnych potrzeb Odbiorcy.  
 15. Treści zamieszczone w Portalu Internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest ich powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 16. Jeżeli Odbiorca zna przypadki naruszeń postanowienia Regulaminu osób trzecich lub wie o przypadkach korzystania niezgodnych z jego przeznaczeniem, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę za pomocą formularza kontaktowego, jeśli się znajduje na stronach Portalu Internetowego lub za pomocą wysłania wiadomości elektronicznej na adres podany w zakładce Kontakt.
 17. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany formy i zakresu świadczonych Usług w ramach Portalu Internetowego w szczególności poprzez modyfikację funkcjonalności, zmianę układu i szaty graficznej Portalu Internetowego.
 18. W ramach korzystania z Witryny Internetowej zabronione jest dostarczanie przez Odbiorców treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Odbiorca zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu Internetowego drKubaOdchudza.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Witryny Internetowej lub jej elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 19. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Witryny Internetowej drKubaOdchudza.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Odbiorcy nie wolno wprowadzać, umieszczać jakichkolwiek programów lub aplikacji lub plików, a także ich rozszerzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie oprogramowania Witryny Internetowej lub urządzeń służących do jej działania.
 20. Przeglądanie artykułów Portalu Internetowego drKubaOdchudza.pl jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.


Treści Portalu Internetowego

 1. Żadna z publikowanych w Portalu Internetowym treści nie stanowi porady, diagnozy, konsultacji medycznej lub metody leczenia i w żaden sposób nie zastępują one wizyty u lekarza, lekarza specjalisty czy wizyty w ośrodkach medycznych. Odbiorca powinien zawsze skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z jakichkolwiek informacji dotyczących jego zdrowia. Portal Internetowy nie stanowi ani nie zastępuje porady lekarskiej, w szczególności nie stanowi świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633), a w przypadku rozstroju zdrowia lub podejrzeń wystąpienia schorzeń lub chorób, należy skontaktować się z lekarzem.
 2. Informacje zawarte w Portalu Internetowym nie mogą zostać uznane za rekomendacje, oświadczenia w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 3. Rolą Portalu Internetowego jest edukacja, rozwój wiedzy, wspieranie Odbiorców w prowadzeniu zdrowego trybu życia oraz prezentowania działalności medycznej spółki MEDIQUS GOŁĄBEK I PARTNERZY LEKARZE sp.p. Usługodawca poprzez Portal Internetowy nie udziela świadczeń i porad medycznych oraz nie zapewnia i nie gwarantuje, że informacje zawarte w Witrynie Internetowej zapewnią określony dla Odbiorcy rezultat, w szczególności rezultat zdrowotny, a który jest zawsze uzależniony od wielu zewnętrznych czynników, cech indywidualnych w tym stanu zdrowia.
 4. Portal Internetowy prezentuje rzeczywiste referencje i oświadczenia osób trzecich prezentujące doświadczenia w ramach odbytych porad i konsultacji medycznych udzielonych przez Usługodawcę, a nie wskutek informacji znajdujących w Portalu Internetowym. Referencje, w tym użyte zdjęcia są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Ich celem nie jest sugerowanie lub gwarantowanie, że Odbiorcy korzystając z Portalu Internetowego osiągną takie same lub podobne rezultaty.
 5. Korzystając z Portalu Internetowego Odbiorca potwierdza, że zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności, jakie może on ponieść w związku wykorzystaniem informacji w nim umieszczonych, w szczególności powstałych wskutek braku konsultacji z lekarzem lub też wbrew otrzymanym wskazaniom medycznym.


Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Dane osobowe Odbiorców są przetwarzane w procesie kontaktowania się z Odbiorcą albo drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości przez Odbiorcę ze skrzynki mailowej swojego dostawcy poczty elektronicznej na adres e-mail  podany w zakładce Kontakt albo poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego o ile znajduje się na Portalu Internetowym. Jeśli Usługodawca oferuje usługę Newslettera, dane osobowe Odbiorców są przetwarzane także w celach marketingowych, w tym wysyłki Newslettera (w przypadku wyrażenia zgody przez Odbiorcę). Pozostałe informacje  dotyczące  zasad przetwarzania danych osobowych zawierają inne regulaminy usług (o ile Usługodawca będzie je oferował), regulaminy Promocji, Konkursów lub Akcji Promocyjnych. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem drKubaOdchudza.pl/polityka-prywatności /

  

Newsletter

 1. Usługodawca może oferować na Portalu Internetowym usługę Newslettera. Odbiorca może wrazić zgodę na zamówienie usługi Newslettera (subskrypcji) poprzez wypełnienie pola dedykowanego pod zapis na Newsletter.  W polu tym Odbiorca wpisuje swój adres e-mail na który będą wpływać informacje dotyczące publikowanych artykułów na Portalu Internetowym, informacje dotyczące funkcjonowania Portalu Internetowego a także oferty marketingowe Usługodawcy. Usługa Newslettera polega zatem na wysyłanie biuletynu informacyjnego lub też wysyłaniu treści marketingowych (handlowych) Usługodawcy.
 2. Zapis na usługę Newslettera jest skuteczny i prawidłowy tylko w przypadku potwierdzenia przez Odbiorcę adresu e-mail na swojej skrzynce pocztowej, którą wskazał podczas zapisu. Oznacza to, iż przy wprowadzaniu przez Odbiorcę prawidłowego adresu e-mail w polu służącym do zapisu na usługę Newslettera, Odbiorca otrzyma wiadomość, którą musi potwierdzić w wyznaczonym czasie podanym w tejże wiadomości. Potwierdzenie dokonuje się poprzez kliknięcia w link aktywacyjny usługę Newslettera. Bez aktywacji usługa Newslettera nie będzie realizowana z uwagi na brak skutecznego zawarcia umowy.   
 3. Subskrypcja jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieokreślony lub do momentu rezygnacji Odbiorcy poprzez: wysłanie odpowiedniej dyspozycji zawierającej informację jakiego adresu e-mail ona dotyczy, wysłanie rezygnacji na adres wskazany w  stopce wiadomości Newslettera albo w formie odnośnika do strony, który przekieruje Odbiorcę na moduł rezygnacji z Subskrypcji.
 4. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym czasie kontaktując się z Usługodawcą drogą mailową bez oczekiwania na ponowną wysyłkę Newslettera przez Usługodawcę.

Reklamacje

 1. Odbiorca ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu Internetowego. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres: Czerwone Maki 55/18, 30-392 Kraków.
 2. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Odbiorcy w terminie 14 dni.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Odbiorcy pozwalające na jego identyfikację tj. imię i nazwisko oraz adres elektroniczny, przedmiot reklamacji i uzasadnienie złożonej reklamacji. Reklamacje niespełniające wskazanych powyżej wymogów formalnych zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 4. Usługodawca odpowie na reklamację złożoną przez Odbiorcę na adres poczty elektronicznej Odbiorcy wskazany w reklamacji. Usługodawca w odpowiedzi poinformuje Odbiorcę o negatywnym lub pozytywnym wyniku rozpoznania reklamacji, w tym precyzuje czy uznaje reklamację w całości czy w części, a jeśli tak to wskazuje w jakiej części. 9. Reklamacja rozpoznana negatywnie jest uzasadniana.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej Umowy przysługuje Odbiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.


Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2023 r.
  2. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.
  3. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o ile obowiązek taki nie wynika wyraźnie z bezwzględnie obowiązującego prawa.
  4. Informujemy, iż Odbiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w razie sporu pomiędzy nim, a Usługodawcą, zwracając się m.in. do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należny ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  5. W przypadku nierozwiązanego sporu powstałego pomiędzy Odbiorcą niebędącym Konsumentem, a Usługodawcą, Usługodawca zastrzega jurysdykcję sądów polskich, a spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Portalu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Witryny Internetowej drKubaOdchudza.pl w szczególności w przypadku dokonania czynności serwisowych, technicznych, wymiany sprzętu czy konieczności modernizacji lub rozbudowy Portalu Internetowego. Powyższe sytuacje dotyczą także prawa do czasowego ograniczania funkcjonalności Portalu Internetowego z uwagi na wyjątkowe okoliczności.
  7. Z zastrzeżeniem Rozdziału II Usługodawca wskazuje, że w zakresie świadczonych usług na podstawie niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w granicach normalnego związku przyczynowego. Wobec Odbiorców niebędących Konsumentami Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody spowodowane brakiem dostępności Witryny Internetowej, usługi, lub niską jakością świadczonych usług, za wyjątkiem sytuacji gdy szkoda powstała z winy umyślnej Usługodawcy. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Usługodawca wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewynikające z woli lub przyczyny leżącej po stronie Usługodawcy sytuacje związane z stanem sieci Internet, stanem urządzeń stosowanych przez dostawców dostępu do sieci Internet lub stanem urządzeń stosowanych przez Odbiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty transferu danych ponoszone przez Odbiorcę.
  8. Niniejszy Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  10. Zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
  11. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na Portalu Internetowym drKubaOdchudza.pl Natomiast o samym fakcie zmiany Regulaminu Usługodawca poinformuje Odbiorców m.in. przesyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas zapisu na usługę Newslettera minimum 7 dni przed dokonaniem zmiany lub w przypadku braku usługi Newslettera poinformuje Odbiorców w formie komunikatu umieszczonego na Portalu Internetowym.
  12. Odbiorca, który po zapoznaniu się ze zmianami zadecydował o dalszym korzystaniu ze Witryny Internetowej, po wejściu w życie tych zmian przyjmuje do wiadomości, iż działanie takie będzie odczytywane jako akceptacja zmian.
  13. Treści zamieszczane w Portalu Internetowym stanowią własność intelektualną Usługodawcy i są chronione prawami autorskimi. Surowo zabronione jest powielanie treści, kopiowanie oraz rozpowszechnianie ich w jakikolwiek sposób (poprzez social media, popularne kanały rozrywkowe np. YouTube, wykorzystywanie zrzutów ekranu) bez pisemnej zgody Usługodawcy.

Related Articles